Barnevernsrett

Vårt opphav

"Vi har erfaring på de fleste rettsområder, og yter derfor en særegen og helhetlig rådgivning."

advokat Javeed H. Shah

Barnevernet kan bli involvert etter bekymringsmeldinger. Det er etablert et system i Norge der ulike instanser er forpliktet til å melde fra hvis det foreligger opplysninger som tilsier at det kan være grunnlag for å anta at det er vesentlige mangler ved omsorgen i hjemmet. Politi, helsestasjon, skole eller barnehage har plikt til å melde ifra dersom de har mistanke om at barnet kan ha dårlig omsorg. Det er ikke nødvendigvis slik at de forhold det er meldt om viser seg å gi grunn til bekymring etter nærmere undersøkelser.

Vi bistår barn og foreldre i saker hvor det offentlige har igangsatt undersøkelsessak etter å ha mottatt bekymringsmelding, eller hvor kommunen ønsker å sette inn hjelpetiltak i familien.

Vi har bred kompetanse med tanke på de kulturelle forskjellene og utfordringer/misforståelser som ofte kan oppstå i dialog med barnevernstjenesten eller andre offentlige instanser. Vi vil derfor bestrebe med å gi deg en grundig innføring og redegjørelse for barnevernssystemet, slik at du er godt forberedt i møter med disse instansene.

Vårt kontor har bred kompetanse i saker hvor barnevernstjenesten har bestemt seg for å overta
omsorgen for et barn, enten ved akuttplassering eller ved omsorgsovertakelse. Dette i form av advokatrepresentasjon i Fylkesnemnda, i tingretten eller i lagmannsretten.

Du vil ha krav på fri rettshjelp i alle saker hvor barnevernstjenesten
treffer vedtak om akuttplassering eller omsorgsovertakelse.

Send oss en melding