Våre arbeidsområder

Vi er et advokatkontor som har opparbeidet oss bred kompetanse på forskjellige rettsområder og er svært opptatt av å foreta risikoanalyser på tvers av disse. Vi legger derfor stor vekt på å være i forkant både strategisk og faglig. Vi jobber i team som sikrer deg erfaring og kompetanse fra flere hoder.

 • Strafferett
 • Familie- og barnerett
 • Arbeidsrett etc.
 • Kontraktsrett
 • Eiendomssalg, oppgjør og reklamasjon
 • Utlendingsrett
 • Avtalerett, arv og skifterett
 • Barnevernsrett

Strafferett

Vi har opparbeidet oss solid portefølje innenfor strafferett. Vi har prosedert i både små og store saker. Strafferetten er et prioritert arbeidsområde på vårt kontor og vi er opptatt av å være oppdaterte på feltet. Vi er et løsningsorientert advokatkontor som streber etter å gi våre klienter et solid forsvar. Vi jobber i team og du vil alltid få en ærlig vurdering av din sak. Det er viktig å ta kontakt med advokat tidlig dersom du blir mistenkt, siktet eller pågrepet av politiet. Vi vil bidra med å ivareta dine rettigheter. I de fleste tilfellene vil dine kostnader bli dekket av det offentlige. Trykk her for å lese om noen av de sakene vi har jobbet med.

Familie- og barnerett

Å gifte seg, etablere eierskap, få hus og barn, deres oppdragelse, samlivsbrudd, skifte osv.
etterlater mange spørsmål og i mange tilfeller også dype konflikter.
Hvem skal ha huset? Hvem skal barnet ha fast bosted hos,
hvor mye samvær skal det være med den andre forelder?
I en slik situasjon er det viktig å få god rådgivning på dine rettigheter og plikter.
Vi har omfattende kompetanse og erfaring innenfor disse feltene.
Vårt motto er å finne gode løsninger for barnets beste, men parten vi representerer
vil oppleve en sterk og engasjert advokat for å ivareta dine rettigheter.
Under visse vilkår, dvs. lav inntekt, vil du ha krav på fri rettshjelp.

Arbeidsrett etc.

Vi bistår enkeltpersoner, små og mellomstore bedrifter i arbeidsrettslige spørsmål. Vi er av den oppfatning at det er viktig at man har en advokat som rådgiver når man vurderer arbeidsrettslige beslutninger, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Det er ofte mye penger å tjene og spare ved å engasjere en advokat tidlig i prosessen. Vi har omfattende erfaring og kompetanse innenfor arbeidsmiljøloven.

Kontraktsrett

Ved kontraktskriving er det viktig at dine rettigheter blir ivaretatt. Vi analyserer, tolker, utarbeider og skriver kontrakter.

Eiendomssalg, oppgjør og reklamasjon

Skal du selge eller overdra en eiendom, så er det betydelige penger å spare på å benytte seg av våre tjenester. Vi utarbeider avtaler, foretar tinglysning og oppgjør mellom parter (selger, kjøper,
panthaver, bank m.m.). Har du kjøpt en eiendom som er i vesentlig dårligere stand enn det du hadde grunn til å regne med? Har du solgt eiendom og fått et mangelkrav/reklamasjon? Ta kontakt med oss for en vurdering og analyse av din tvist.

Kunnskap om land:
 • Bangladesh
 • India
 • Pakistan
 • Tyrkia
 • Irak
 • Syria
 • Iran
 • Nepal
 • Myanmar/Burma

Utlendingsrett

Vårt kontor har opp gjennom tiden hatt betydelige antall utlendingssaker og asylsaker. Vi sitter med solid og bred kompetanse for å ivareta klientens interesser og kan vise til særdeles gode resultater både gjennom søknadsprosesser, klageomgang og ikke minst behandling i domstolene. Våre medarbeidere har erfaring fra utlendingsforvaltningen, hvor de har jobbet med familiegjenforening, asylintervjuer, visum og utvisning. Vi har også erfaring fra internasjonal tvisteløsningsorgan som EFTA domstol. I saker om asyl, utvisning og tilbakekall vil du kunne ha krav på fri rettshjelp. Trykk her for å lese om noen av sakene vi har jobbet med.

Avtalerett, arv og skifterett

Vi bistår med å tolke testamenter, rådgivning for å ivareta klientens interesser i forhold til arverettslige spørsmål, samt bistå med arvemelding og skifteattester.

Barnevernsrett

Barnevernet kan bli involvert etter bekymringsmeldinger. Det er etablert et system i Norge der ulike instanser er forpliktet til å melde fra hvis det foreligger opplysninger som tilsier at det kan være grunnlag for å anta at det er vesentlige mangler ved omsorgen i hjemmet. Politi, helsestasjon, skole eller barnehage har plikt til å melde ifra dersom de har mistanke om at barnet kan ha dårlig omsorg. Det er ikke nødvendigvis slik at de forhold det er meldt om viser seg å gi grunn til bekymring etter nærmere undersøkelser.

Vi bistår barn og foreldre i saker hvor det offentlige har igangsatt undersøkelsessak etter å ha mottatt bekymringsmelding, eller hvor kommunen ønsker å sette inn hjelpetiltak i familien.

Vi har bred kompetanse med tanke på de kulturelle forskjellene og utfordringer/misforståelser som ofte kan oppstå i dialog med barnevernstjenesten eller andre offentlige instanser. Vi vil derfor bestrebe med å gi deg en grundig innføring og redegjørelse for barnevernssystemet, slik at du er godt forberedt i møter med disse instansene.

Vårt kontor har bred kompetanse i saker hvor barnevernstjenesten har bestemt seg for å overta
omsorgen for et barn, enten ved akuttplassering eller ved omsorgsovertakelse. Dette i form av advokatrepresentasjon i Fylkesnemnda, i tingretten eller i lagmannsretten.

Du vil ha krav på fri rettshjelp i alle saker hvor barnevernstjenesten
treffer vedtak om akuttplassering eller omsorgsovertakelse.